Polityka prywatności Systemu net47

I. Informacje ogólne

1) Operatorem Systemu net47 jest Projekt OdM Sp. z o.o. z siedzibą w Raciborzu przy ul. Zborowa 4, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS 0001060043, numer NIP 639-202-96-73, numer REGON 526475115.
2) Partnerem Systemu jest klient Projekt OdM Sp. z o.o. posiadający umowę na wdrożenie systemu informatycznego lub umowę licencyjną na system do zarządzania komercyjnymi sieciami komputerowymi net47.
3) Użytkownikiem Systemu jest uprawniony pracownik Partnera Systemu.
4) System realizuje funkcje:

  • Obsługi klientów Partnera Systemu;
  • Zapisywania technicznych logów na poziomie serwera, obsługiwanego przez Pracowników Projekt OdM Sp. z o.o.;
  • Zbierania i przetwarzania danych na rzecz i polecenie Partnera Systemu w zakresie określonym przez Partnera Systemu;

5) Niniejsza Polityka jest dokumentem informacyjnym i nie zastępuje polityki bezpieczeństwa, prowadzonej przez Operatora Systemu zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych.
6) W zakresie danych, będących danymi osobowymi w świetle przepisów o ochronie danych osobowych, administratorem danych jest Partner Systemu, chyba że szczegółowa umowa świadczy inaczej.
7) Załącznik – zabezpieczenia Systemu net47 udostępniany Partnerom Systemu.

II. Informacje w Systemie

1) System zbiera informacje podane dobrowolnie przez Partnera;
2) System może zapisać ponadto informacje o parametrach połączenia (oznaczenie czasu, adres IP);
3) Dane w Systemie nie są udostępniane podmiotom trzecim;
4) Jeżeli dane podane w formularzu mogą stanowić zbiór danych osobowych, wówczas taki zbiór jest rejestrowany przez Partnera Systemu;
5) Jeżeli dane w Systemie umożliwiają identyfikację osoby fizycznej, to osoba taka ma prawo do wglądu, modyfikacji i żądania zaprzestania przetwarzania swoich danych w dowolnym momencie. Możliwe jednak, że będzie to powodowało brak dostępu do niektórych funkcji Systemu;
6) Dane podane w Systemie są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza/modułu, np. w celu dokonania procesu obsługi sprzętu telekomunikacyjnego;

III. Logi Serwera

1) Informacje o zachowaniach użytkowników podlegają logowaniu w warstwie serwerowej. Dane te są wykorzystywane wyłącznie w celu administrowania Systemem oraz w celu weryfikacji dostępu do danych Partnera Systemu wymagających takiej weryfikacji przez użytkownika Systemu.
2) Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Ponadto zapisowi mogą podlegać:

  • czas nadejścia zapytania;
  • czas wysłania odpowiedzi;
  • nazwę stacji klienta – identyfikacja realizowana przez protokół http/https;
  • informacje o błędach, jakie nastąpiły przy realizacji transakcji http/https;
  • Informacje o adresie IP.

IV. Udostępnienie i powierzenie przetwarzania danych.

1) Dane podlegają udostępnieniu podmiotom zewnętrznym wyłącznie w granicach prawnie dozwolonych;
2) Operator może mieć obowiązek udzielania informacji zebranych przez System upoważnionym organom na podstawie zgodnych z prawem żądań w zakresie wynikającym z zadania.

net47 to uniwersalne narzędzie do zarządzania klientami, pracownikami oraz urządzeniami sieciowymi!